==โรงเรียนมัธยมหนองศาลายินดีต้อนรับ==เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด==


หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์&พันธกิจ
ข้อมูลโรงเรียน

กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
กลุ่มสาระสุขศึกษา
กลุ่มสาระศิลปะ
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

คณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมหนองศาลา


นายวิวัฒน์ กางการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมหนองศาลา


นางลัดดาพร พัดแก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมหนองศาลา


นายวรวิทยื สุขขี
ผช.ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายสุนทร พาพลงาม
ผช.ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ

นายมนตรี ลีเขียว
ผช.ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ

นายไกรภพ ทองระย้า
ผช.ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงาน

-กลับไปหน้าหลัก-

 
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา เลขที่ 101 ม.8 ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ