==โรงเรียนมัธยมหนองศาลายินดีต้อนรับ==เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด==


หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์&พันธกิจ
ข้อมูลโรงเรียน

กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
กลุ่มสาระสุขศึกษา
กลุ่มสาระศิลปะ
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

คณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมหนองศาลา


นายวิวัฒน์ กางการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมหนองศาลา


นายสมดี คำภูนอก
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมหนองศาลา


นายวรวิทยื สุขขี
ผช.ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายสุนทร พาพลงาม
ผช.ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ

นายมนตรี ลีเขียว
ผช.ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายไกรภพ ทองระย้า
ผช.ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล

-กลับไปหน้าหลัก-

 
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา เลขที่ 101 ม.8 ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ