==โรงเรียนมัธยมหนองศาลายินดีต้อนรับ==เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด==


หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์&พันธกิจ
ข้อมูลโรงเรียน
ผู้บริหาร
เกียรติคุณ เกียรติประวัติ
คณะกรรมการสถานศึกษา
บุคลากร
รูปกิจกรรม

ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบุคคล


กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
กลุ่มสาระสุขศึกษา
กลุ่มสาระศิลปะ
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

การพัฒนาการคิดอย่างมี วิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องพันธะ เคมี ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร
การเรียนรู้ 7 ขั้น
โดย ครูศฤงคาร  บ้งจ่า

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
โดย ครูไกรภพ ทองระย้า

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บนสื่อสังคม
ออนไลน์ ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
โดย ครูจินตนา จันทราเทพ

การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียน คุณภาพ โดยใช้รูปแบบ POLA MODEL โรงเรียนมัธยมหนองศาลา
การประเมินโครงการการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
(SBMLD)ของโรงเรียนมัธยมหนองศาลา
 


แสดงความยินดีกับนักเรียนแข่งขันหุ่นยนต์ชนะเลิศ ในระดับ ม.ปลาย และอันดับที่ 2 ระดับ ม.ต้น
ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ รร.เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 25 มิถุนายน 2559
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมหนองศาลา
ผลิตภัณฑ์ปลาร้าบองผลิตโดยสมาชิก TO BE NUMBER ONE โรงเรียนมัธยมหนองศาลา
สอนโดยครูทศพล หนันทุม 


  

โรงเรียนมัธยมหนองศาลา เลขที่ 101 ม.8 ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ